Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Tájékoztatás a maszkhasználat helyi szabályairól


Tájékoztatás a maszkhasználat helyi szabályairól

Tisztelt Sóskútiak!

 

A koronavírus járvánnyal összefüggésben újabb és újabb szabályozások jelentek meg az elmúlt napokban. Szabályozták a maszkhasználatot, újabb kijárási tilalmat vezettek be, az üzletekre, a rendezvényekre, szálláshelyekre, nevelési-oktatási intézményekre is újabb szabályok vonatkoznak kedd éjféltől.

A hírekben elhangzott, hogy kedd éjféltől közterületen kötelező a maszkviselés. Később a Magyar Közlönyben megjelent a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, ami ezt már pontosította és felhatalmazta a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű települések polgármestereit, hogy a települések belterületén jelöljék ki azokat a közterületeket, ahol kötelező a maszkviselés.

Sóskút nem tartozik ezek közé, így hatásköröm sincs ilyen közterületek kijelölésére. Jelenleg a településen a kormányrendeltben meghatározott általános maszkviselési szabályokat kell alkalmazni, ezek az alábbiak:

 

„1. A maszkviselési szabályok megerősítése

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt

közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve

zöldterületeken,

c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –

a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

f ) ügyfélfogadási időben

fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett,

az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és

a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak

egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben

(a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ha) történő munkavégzés során,

hb) vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:

maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az (1) bekezdésben

meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli

távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén

lehetőség szerint

az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy

a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott

módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére

vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható

intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

(2) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az 1. § (1) bekezdésében meghatározott

módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában

köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető

szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség

előírásával.

7664 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 242. szám

(3) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására

sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési

eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

a) az utazásból kizárni,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi

II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének

megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

(4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés c)–h) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében

az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles

a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”

Vigyázzunk magunka, vigyázzunk egymásra!

König Ferenc

Polgármester